Recht van ontbinding

RECHT VAN ONTBINDING CONSUMENTEN

 1. De Overeenkomst tussen de Consument en Dierect.nl kan door de Consument, gedurende veertien dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen, worden ontbonden. 
 2. De Consument die gebruik maakt van het recht als bedoeld in het vorige lid, dient Dierect.nl hiervan, alvorens daartoe over te gaan, schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen. Zo spoedig mogelijk nadat Dierect.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Dierect.nl de ontbinding langs elektronische weg bevestigen. 
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Het Recht van ontbinding vervalt in geval van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verpakking is geopend, dan wel de verzegeling is verbroken. De vorige zin is in elk geval van toepassing op voedingsmiddelen, cilinders die CO2 bevatten en vloeistoffen. Voor overige Producten geldt dat de Consument het Product slechts in die mate mag uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten te beoordelen. 
 4. Indien de Consument van het Recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het Product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Dierect.nl retourneren. Indien het Product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de Koper meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de Producten te beoordelen, is Dierect.nl gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de aankoopprijs.
 5. Retournering van de Producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de Overeenkomst, conform lid 2, door Dierect.nl is bevestigd. 
 6. Indien de Consument gebruik maakt van het Recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor zijn rekening. 
 7. Dierect.nl zal het aankoopbedrag minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Dierect.nl zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. 

ARTIKEL 7. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

 • Het Recht van ontbinding is uitgesloten voor:
 • Producten die snel kunnen bederven of die voor retournering daarvan een redelijkerwijs te beperkte houdbaarheidsdatum hebben; 
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken; 
 • andere Producten die op grond van artikel 6:230p onder f, Burgerlijk Wetboek van het Recht van ontbinding zijn uitgesloten.